Úvod

OZNAM

Zariadenie pre seniorov v Diviackej Novej Vsi a Nitrianskych Sučanoch informuje, že návštevy pre prijímateľov sociálnych služieb sú od dňa 8.6.2020 povolené.

/aktualizácia 15.06.2020/

Postup realizácie návštev:

– Návštevy sú možné v  pracovných dňoch od  9:00 hod. – do 16:00 hod, v sobotu, nedeľu a sviatky od  13:00 hod. – do 16:00 hod..
– Návštevy musia byť vopred telefonicky naplánované so sociálnou pracovníčkou Mgr. Karabinošovou na tel. č.: 0911 776 948 alebo so zdravotnými sestrami Bc. Vlčekovou (Nitrianske Sučany) na tel. č.:  0919 323 311, Mgr. Magdinovou (Diviacka Nová Ves) na tel. č.: 0911 776 947
– Čas návštevy maximálne 1 hodinu
– Na návštevu 1 klienta môžu prísť maximálne 2 osoby
– Pri vstupe do areálu zariadenia je povinná dezinfekcia rúk
– Pri vstupe do areálu je povinné používať „rúško“
– Návštevu možno vykonať v exteriéri, alebo interiéri (vestibule) zariadenia
– Počas návštevy je potrebné dodržiavať 2m odstup od ďalších návštev
– Návšteva sa nepovoľuje chorým ( respiračné ochorenie, teplota), podozrenie na ochorenie COVID 19  a osobám v karanténe!!!
– Neodporúča sa návšteva deťom do 15 rokov!!!
– Počas návštevy je potrebné riadiť sa dodržiavať pokyny personálu
– Podrobné informácie nájdete v časti dokumenty/Plán, režim návštev.
Umožnenie dočasného opustenia zariadenia do domácnosti na víkend, alebo sviatky

Prajeme Vám príjemnú dlhoočakávanú návštevu Vašich najbližších.


POĎAKOVANIE

MILÍ ZAMESTNANCI 

PRIJÍMATELIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY,

SME NA VÁS HRDÍ

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU OBETAVOSŤ A

TRPEZLIVOSŤ, KTORÚ STE PREJAVILI A STÁLE

PREJAVUJETE V ČASE OBMEDZENÍ

S VĎAKOU A ÚCTOU VEDENIE PE-ES, N.O.

ÚVOD

Dobrovoľníctvo

Chcem darovať 2 % z mojich daní

Ponúkame

Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet, stará generácia má zasa pocit, že s ňou ten lepší odchádza” 
(Karel Čapek)

“Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet, stará generácia má zasa pocit, že s ňou ten lepší odchádza.” (Karel Čapek) Zariadenie pre seniorov pozostáva z dvoch zariadení v Diviackej Novej Vsi a v Nitrianskych Sučanoch. Sme zariadenie poskytujúce celoročnú starostlivosť o občanov v seniorskom veku, najmä v prípade, ak ich nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú nemôže zabezpečiť rodina, ani opatrovateľská služba. Jedná sa hlavne o komplex služieb, akými sú stravovanie, bývanie, zaopatrenie a v neposlednom rade aj formy starostlivosti ako poradenstvo, kultúrne a záujmové činnosti. Sme si plne vedomí že kvalita poskytovaných služieb veľmi vplýva na kvalitu života seniorov, preto popri základných formách starostlivosti zahŕňame do práce s klientmi rôzne aktivačné programy a záujmovú činnosť:

 • aktivity zamerané na pamäťové cvičenia,
 • aktivity zamerané na rozvíjanie jemnej motoriky,
 • kultúrno – spoločenskú činnosť,
 • oddychovú činnosť (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky…),
 • tvorivá/umelecká činnosť,
 • relaxácia pri hudbe,
 • skupinové čítanie,
 • hry,
 • pracovná činnosť,
 • psychomotorické cvičenia,
 • zabezpečovanie duchovných potrieb,
 • skupinový spev.  

V zariadení pre seniorov lekársku zdravotnú starostlivosť vykonávajú zamestnanci štátnej zdravotnej správy i neštátni zmluvní lekári, ktorí majú licenciu a majú zmluvný vzťah o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre klientov PE-ES, n.o. v zariadení pre seniorov pri ich lôžkach priamo v zariadení. Lekári prichádzajú do zariadenia buď na požiadanie, alebo podľa potreby, resp. v zmysle zmluvy. Zdravotnú staroslivosť iných odborných lekárov v zmysle zdravotného stavu sprostredkujeme, alebo zabezpečujeme v systéme štátnej zdravotnej starostlivosti.  Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Sestry poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť iba podľa ordinácie lekára a na jeho príkaz.

Na hospodárskom a ekonomickom úseku pracujú kvalifikovaní a zodpovední zamestnanci. Stravovanie je zabezpečené vo vývarovni priamo v zariadení, kde sa pripravujú jedlá podľa jednotlivých zdravotných obmedzení klientov. Pri tvorení kultúrnych podujatí spolupracujeme s obecnými úradmi príslušných obcí, so Základnou školou a Materskou školou, Klubom dôchodcov, miestnym folklórnych súborom, Farským spoločenstvom a radou dobrovoľníkov, ktorí spestrujú svojimi činnosťami každodenný program našich klientov.

Štatút

Poradíme

Pomoc a poradenstvo pri vybavovaní náležitostí spojených s umiestnením príbuzného do nášho zariadenia. 
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PE-ES, n.o.

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.