Návštevy

 Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe očkovania našich klientov 2. dávkou proti ochoreniu Covid – 19  umožňujeme návštevy .

 1. Návštevy musia byť naďalej vopred telefonicky naplánované. Zdôrazňujeme, že v súvislosti s obmedzeným počtom návštevných miestností budú mať prednosť ohlásené návštevy.
 2. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť počas pracovných dní v  čase od 8:00 do 14:00 hod.  na tel. čísle: 0911 776 948 – sociálna pracovníčka pre ZpS Nitrianske Sučany a na tel. čísle: 0903 281 089 – manažér ošetrovateľstva pre ZpS Diviacka Nová Ves.
 3. Návštevy budú možné: v pracovných dňoch v čase  od 08:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. – 16:00 hod., vrátane soboty, nedele a sviatkov .
 4. Návšteva bude realizovaná vo vnútorných priestoroch alebo vonkajších priestoroch zariadenia.
 5. Pri vstupe do zariadenia a to vrátane vonkajších priestorov je povinná dezinfekcia rúk.
 6. Návštevníci zariadenia majú povinnosť oboznámiť sa a podpísať tlačivo „Denná evidencia návštev“, ktorej súčasťou je čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze a oboznámiť sa s poučením GDPR Covid 19.
 7. Odporúčame, aby počet návštevníkov nepresiahol 2 osoby pre jedného klienta, pričom neodporúčame návštevu osobám mladším ako 15 rokov.
 8. Čas návštevy max. 60 minút.
 9. Povinnosťou návštevníkov je dodržiavať vo vonkajších ako aj vnútorných priestoroch predpísaný odstup medzi jednotlivými návštevami, /5m, 2m/.
 10. Návšteva sa preukáže: negatívnym RT- PCR testu alebo Ag testom nie starším ako 7 dní, – alebo potvrdením o prekonaní Covid 19, nie starším ako 180 dní – alebo dokladom o zaočkovaní mRNA vakcínou (Moderna, Pfizer) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke.

Ďakujeme za pochopenie!

ÚVOD

Dobrovoľníctvo

Chcem darovať 2 % z mojich daní

Ponúkame

Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet, stará generácia má zasa pocit, že s ňou ten lepší odchádza” 
(Karel Čapek)

“Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet, stará generácia má zasa pocit, že s ňou ten lepší odchádza.” (Karel Čapek) Zariadenie pre seniorov pozostáva z dvoch zariadení v Diviackej Novej Vsi a v Nitrianskych Sučanoch. Sme zariadenie poskytujúce celoročnú starostlivosť o občanov v seniorskom veku, najmä v prípade, ak ich nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú nemôže zabezpečiť rodina, ani opatrovateľská služba. Jedná sa hlavne o komplex služieb, akými sú stravovanie, bývanie, zaopatrenie a v neposlednom rade aj formy starostlivosti ako poradenstvo, kultúrne a záujmové činnosti. Sme si plne vedomí že kvalita poskytovaných služieb veľmi vplýva na kvalitu života seniorov, preto popri základných formách starostlivosti zahŕňame do práce s klientmi rôzne aktivačné programy a záujmovú činnosť:

 • aktivity zamerané na pamäťové cvičenia,
 • aktivity zamerané na rozvíjanie jemnej motoriky,
 • kultúrno – spoločenskú činnosť,
 • oddychovú činnosť (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky…),
 • tvorivá/umelecká činnosť,
 • relaxácia pri hudbe,
 • skupinové čítanie,
 • hry,
 • pracovná činnosť,
 • psychomotorické cvičenia,
 • zabezpečovanie duchovných potrieb,
 • skupinový spev.  

V zariadení pre seniorov lekársku zdravotnú starostlivosť vykonávajú zamestnanci štátnej zdravotnej správy i neštátni zmluvní lekári, ktorí majú licenciu a majú zmluvný vzťah o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre klientov PE-ES, n.o. v zariadení pre seniorov pri ich lôžkach priamo v zariadení. Lekári prichádzajú do zariadenia buď na požiadanie, alebo podľa potreby, resp. v zmysle zmluvy. Zdravotnú staroslivosť iných odborných lekárov v zmysle zdravotného stavu sprostredkujeme, alebo zabezpečujeme v systéme štátnej zdravotnej starostlivosti.  Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Sestry poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť iba podľa ordinácie lekára a na jeho príkaz.

Na hospodárskom a ekonomickom úseku pracujú kvalifikovaní a zodpovední zamestnanci. Stravovanie je zabezpečené vo vývarovni priamo v zariadení, kde sa pripravujú jedlá podľa jednotlivých zdravotných obmedzení klientov. Pri tvorení kultúrnych podujatí spolupracujeme s obecnými úradmi príslušných obcí, so Základnou školou a Materskou školou, Klubom dôchodcov, miestnym folklórnych súborom, Farským spoločenstvom a radou dobrovoľníkov, ktorí spestrujú svojimi činnosťami každodenný program našich klientov.

Štatút

Poradíme

Pomoc a poradenstvo pri vybavovaní náležitostí spojených s umiestnením príbuzného do nášho zariadenia. 
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PE-ES, n.o.

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.