OZNAM

Zariadenie pre seniorov v Diviackej Novej Vsi a Nitrianskych Sučanoch informuje, že návštevy pre prijímateľov sociálnych služieb sú od dňa 8.6.2020 povolené.

/aktualizácia 15.06.2020/

Postup realizácie návštev:

– Návštevy sú možné v  pracovných dňoch od  9:00 hod. – do 16:00 hod, v sobotu, nedeľu a sviatky od  13:00 hod. – do 16:00 hod..
– Návštevy musia byť vopred telefonicky naplánované so sociálnou pracovníčkou Mgr. Karabinošovou na tel. č.: 0911 776 948 alebo so zdravotnými sestrami Bc. Vlčekovou (Nitrianske Sučany) na tel. č.:  0919 323 311, Mgr. Magdinovou (Diviacka Nová Ves) na tel. č.: 0911 776 947
– Čas návštevy maximálne 1 hodinu
– Na návštevu 1 klienta môžu prísť maximálne 2 osoby
– Pri vstupe do areálu zariadenia je povinná dezinfekcia rúk
– Pri vstupe do areálu je povinné používať „rúško“
– Návštevu možno vykonať v exteriéri, alebo interiéri (vestibule) zariadenia
– Počas návštevy je potrebné dodržiavať 2m odstup od ďalších návštev
– Návšteva sa nepovoľuje chorým ( respiračné ochorenie, teplota), podozrenie na ochorenie COVID 19  a osobám v karanténe!!!
– Neodporúča sa návšteva deťom do 15 rokov!!!
– Počas návštevy je potrebné riadiť sa dodržiavať pokyny personálu
– Podrobné informácie nájdete v časti dokumenty/Plán, režim návštev.
Umožnenie dočasného opustenia zariadenia do domácnosti na víkend, alebo sviatky

Prajeme Vám príjemnú dlhoočakávanú návštevu Vašich najbližších.


POĎAKOVANIE

MILÍ ZAMESTNANCI A 

PRIJÍMATELIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY,

SME NA VÁS HRDÍ

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU OBETAVOSŤ A

TRPEZLIVOSŤ, KTORÚ STE PREJAVILI A STÁLE

PREJAVUJETE V ČASE OBMEDZENÍ

S VĎAKOU A ÚCTOU VEDENIE PE-ES, N.O.

ÚVOD

Dobrovoľníctvo

Chcem darovať 2 % z mojich daní

Ponúkame

Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet, stará generácia má zasa pocit, že s ňou ten lepší odchádza” 
(Karel Čapek)

“Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet, stará generácia má zasa pocit, že s ňou ten lepší odchádza.” (Karel Čapek) Zariadenie pre seniorov pozostáva z dvoch zariadení v Diviackej Novej Vsi a v Nitrianskych Sučanoch. Sme zariadenie poskytujúce celoročnú starostlivosť o občanov v seniorskom veku, najmä v prípade, ak ich nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú nemôže zabezpečiť rodina, ani opatrovateľská služba. Jedná sa hlavne o komplex služieb, akými sú stravovanie, bývanie, zaopatrenie a v neposlednom rade aj formy starostlivosti ako poradenstvo, kultúrne a záujmové činnosti. Sme si plne vedomí že kvalita poskytovaných služieb veľmi vplýva na kvalitu života seniorov, preto popri základných formách starostlivosti zahŕňame do práce s klientmi rôzne aktivačné programy a záujmovú činnosť:

 • aktivity zamerané na pamäťové cvičenia,
 • aktivity zamerané na rozvíjanie jemnej motoriky,
 • kultúrno – spoločenskú činnosť,
 • oddychovú činnosť (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky…),
 • tvorivá/umelecká činnosť,
 • relaxácia pri hudbe,
 • skupinové čítanie,
 • hry,
 • pracovná činnosť,
 • psychomotorické cvičenia,
 • zabezpečovanie duchovných potrieb,
 • skupinový spev.  

V zariadení pre seniorov lekársku zdravotnú starostlivosť vykonávajú zamestnanci štátnej zdravotnej správy i neštátni zmluvní lekári, ktorí majú licenciu a majú zmluvný vzťah o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre klientov PE-ES, n.o. v zariadení pre seniorov pri ich lôžkach priamo v zariadení. Lekári prichádzajú do zariadenia buď na požiadanie, alebo podľa potreby, resp. v zmysle zmluvy. Zdravotnú staroslivosť iných odborných lekárov v zmysle zdravotného stavu sprostredkujeme, alebo zabezpečujeme v systéme štátnej zdravotnej starostlivosti.  Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Sestry poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť iba podľa ordinácie lekára a na jeho príkaz.

Na hospodárskom a ekonomickom úseku pracujú kvalifikovaní a zodpovední zamestnanci. Stravovanie je zabezpečené vo vývarovni priamo v zariadení, kde sa pripravujú jedlá podľa jednotlivých zdravotných obmedzení klientov. Pri tvorení kultúrnych podujatí spolupracujeme s obecnými úradmi príslušných obcí, so Základnou školou a Materskou školou, Klubom dôchodcov, miestnym folklórnych súborom, Farským spoločenstvom a radou dobrovoľníkov, ktorí spestrujú svojimi činnosťami každodenný program našich klientov.

Štatút

Poradíme

Pomoc a poradenstvo pri vybavovaní náležitostí spojených s umiestnením príbuzného do nášho zariadenia. 
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PE-ES, n.o.

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.