O Z N A M

Dobrý deň, dovoľujeme si  Vás informovať o konaní návštev v Zariadení pre seniorov

 1. Návštevy musia byť vopred telefonicky naplánované. Zdôrazňujeme, že v súvislosti s obmedzeným počtom návštevných miestností budú mať prednosť ohlásené návštevy.
 2. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť počas pracovných dní v  čase od 8:00 do 14:00 hod. na tel. čísle:0911 776 948 –  sociálna pracovníčka pre ZpS Nitrianske Sučany
 3. Odporúčame trvanie návštevy na max. ½ – 1 hodinu vo vnútorných či vonkajších priestoroch zariadenia
 4.  Odporúča sa, aby počet návštevníkov nepresiahol 2 osoby pre jedného klienta a neodporúčajú sa návštevy detí do 18 rokov
 5. Návštevy budú možné: v pracovných dňoch v čase  od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 14:00 hod. – 16:00 hod., vrátane soboty, nedele a sviatkov .
 6. Pri vstupe do zariadenia a to vrátane vonkajších priestorov je povinná dezinfekcia rúk a celkové prekrytie horných dýchacích ciest. (ochranné rúško, respirátor FFP2 )
 7. Návštevníci zariadenia majú povinnosť oboznámiť sa a podpísať tlačivo „Denná evidencia návštev“, ktorej súčasťou je čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze a oboznámiť sa s poučením GDPR Covid 19.
 8. Povinnosťou návštevníkov je dodržiavať vo vonkajších ako aj vnútorných priestoroch predpísaný odstup medzi jednotlivými návštevami, /min. 2m/.

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

ÚVOD

Dobrovoľníctvo

Chcem darovať 2 % z mojich daní

Ponúkame

Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet, stará generácia má zasa pocit, že s ňou ten lepší odchádza” 
(Karel Čapek)

“Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet, stará generácia má zasa pocit, že s ňou ten lepší odchádza.” (Karel Čapek) Zariadenie pre seniorov pozostáva z dvoch zariadení v Diviackej Novej Vsi a v Nitrianskych Sučanoch. Sme zariadenie poskytujúce celoročnú starostlivosť o občanov v seniorskom veku, najmä v prípade, ak ich nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú nemôže zabezpečiť rodina, ani opatrovateľská služba. Jedná sa hlavne o komplex služieb, akými sú stravovanie, bývanie, zaopatrenie a v neposlednom rade aj formy starostlivosti ako poradenstvo, kultúrne a záujmové činnosti. Sme si plne vedomí že kvalita poskytovaných služieb veľmi vplýva na kvalitu života seniorov, preto popri základných formách starostlivosti zahŕňame do práce s klientmi rôzne aktivačné programy a záujmovú činnosť:

 • aktivity zamerané na pamäťové cvičenia,
 • aktivity zamerané na rozvíjanie jemnej motoriky,
 • kultúrno – spoločenskú činnosť,
 • oddychovú činnosť (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky…),
 • tvorivá/umelecká činnosť,
 • relaxácia pri hudbe,
 • skupinové čítanie,
 • hry,
 • pracovná činnosť,
 • psychomotorické cvičenia,
 • zabezpečovanie duchovných potrieb,
 • skupinový spev.  

V zariadení pre seniorov lekársku zdravotnú starostlivosť vykonávajú zamestnanci štátnej zdravotnej správy i neštátni zmluvní lekári, ktorí majú licenciu a majú zmluvný vzťah o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre klientov PE-ES, n.o. v zariadení pre seniorov pri ich lôžkach priamo v zariadení. Lekári prichádzajú do zariadenia buď na požiadanie, alebo podľa potreby, resp. v zmysle zmluvy. Zdravotnú staroslivosť iných odborných lekárov v zmysle zdravotného stavu sprostredkujeme, alebo zabezpečujeme v systéme štátnej zdravotnej starostlivosti.  Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Sestry poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť iba podľa ordinácie lekára a na jeho príkaz.

Na hospodárskom a ekonomickom úseku pracujú kvalifikovaní a zodpovední zamestnanci. Stravovanie je zabezpečené vo vývarovni priamo v zariadení, kde sa pripravujú jedlá podľa jednotlivých zdravotných obmedzení klientov. Pri tvorení kultúrnych podujatí spolupracujeme s obecnými úradmi príslušných obcí, so Základnou školou a Materskou školou, Klubom dôchodcov, miestnym folklórnych súborom, Farským spoločenstvom a radou dobrovoľníkov, ktorí spestrujú svojimi činnosťami každodenný program našich klientov.

Štatút

Poradíme

Pomoc a poradenstvo pri vybavovaní náležitostí spojených s umiestnením príbuzného do nášho zariadenia. 
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PE-ES, n.o.

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.