DOKUMENTY

Projekt – Podpora opatrovateľskej služby v regióne Horná Nitra 312081BIT8

Dokumenty

Kód projektu ITMS2014+: 312081BIT8
Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v regióne Horná Nitra
Rozpočet projektu: 97 920 eur
2/2022 – 11/2023
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí – podpora
zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov
odkázaných na pomoc inej osoby, podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane
jej sociálnych dôsledkov a príprava oživenia hospodárstva, zabezpečovanie dostupnosti domácej
opatrovateľskej služby v regióne a v oblasti pôsobnosti organizácie za účelom predchádzania
umiestňovania klientov do pobytových zariadení, a to prostredníctvom ôsmych opatrovateľov/iek.
Projekt taktiež prispieva k udržaniu zamestnanosti v PE-ES, n.o.