972 24 Diviacka Nová Ves 465
972 21 Nitrianske Sučany 355

+421 905 418 498

Riaditeľ n.o.

lubicageczyova@gmail.com penzion.dnv@gmail.com

Milí priatelia-darcovia, 

dovoľujeme si Vás osloviť vo chvíli, kedy máte možnosť sami rozhodnúť, kto dostane 2 % (3 %) z Vašej dane z príjmov, keď znovu Vašu finančnú podporu môže dostať príjemca, o ktorom rozhodujete len Vy.

Pomôžte prosím našej organizácii a prispejte svojimi 2% (3%) z Vašej dane z príjmov na zlepšenie našej starostlivosti o odkázaných na našu celodennú sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť.

Prostredníctvom Vášho príspevku získame príležitosť zakúpiť veci, či pomôcky, ktoré nám pomôžu zlepšiť našu starostlivosť, alebo skrášliť prostredie našich zariadení.

Stručné pokyny, ako sa tak dá urobiť:

  • Právnická osoba vyplní údaje priamo iba v daňovom priznaní. Číslo nášho účtu nemusíte nikde uvádzať, urobia tak za Vás daňové úrady.

Názov:            PE – ES, n. o.

Forma:           nezisková organizácia

Sídlo:              972 24 Diviacka Nová Ves 465

IČO:               37923251        (vypĺňa sa zľava)

Vypočítajte si 1% (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete darovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi najviac tri organizácie, minimálna výška daru pre jednu organizáciu je 8,00 EUR.

Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31.03.2024 na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov.

  • Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama 

Vyplňte si daňové priznanie FO typ A alebo typ B. Vypočítajte si 2 % (3 %) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí činiť 3,00 EUR. Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne zaplatiť daň z príjmov.

  • Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie

Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15.2.2024. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohto ročného zúčtovania (za r. 2023) bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2 % (3 %) zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať jednej organizácii; minimálne však 3,00 EUR).

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) dane pre zamestnancov – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % (3 %) zo zaplatenej dane, ktoré sa na našej stránke nachádza už s vyplnenými údajmi o prijímateľovi.

Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) dane treba doručiť (alebo odoslať poštou) najneskôr do 30.04.2024 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Anonymita darcu a výška jeho príspevku je zachovaná, keďže príjemcovia nezistia z daňového úradu, od koho a v akej sume im bol poskytnutý dar = 2 % (3 %) z Vami včas odvedenej dane z príjmov. Ak však chcete, aby bol darca známy, stačí vo vyhlásení alebo v daňovom priznaní zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)“, a vtedy sa o našom darcovi dozvieme.

Občania, ktorí v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín (a majú o tom potvrdenie), môžu poukázať 3 % z dane.

ĎAKUJEME

vedenie PE-ES, n.o.

Tlačivá na stiahnutie sa nachádzajú na našej stránke v sekcii DOKUMENTY.

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PE-ES, n.o.

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.