972 24 Diviacka Nová Ves 465
972 21 Nitrianske Sučany 355

+421 905 418 498

Riaditeľ n.o.

lubicageczyova@gmail.com penzion.dnv@gmail.com

O NÁS

Naše zariadenie je súkromné, zriadené neziskovou organizáciou. Sme zariadením rodinného typu a každý zamestnanec musí mať pozitívny postoj k poslednej etape ľudského života. Činnosť prevádzkujeme od roku 2006 a našu prácu sa snažíme vykonávať zodpovedne a na slušnej profesionálnej úrovni, čo nám v spätnej väzbe dokazujú klienti a príbuzní klientov.

Poskytovanie našich sociálnych služieb využívajú občania z okolitých miesta a obcí, ktorí sa ocitli v zdravotnej alebo sociálnej tiesni, ale aj občania z iných regiónov.

Zariadenie pre seniorov zabezpečuje sociálne služby pre občanov v seniorskom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a ich rodinní príslušníci nemajú možnosť a vhodné podmienky sa o nich postarať v ich domácom prostredí.

Hlavným cieľom zariadenia je zabezpečovanie kvalitnej starostlivosti s humánnym a etickým prístupom k prijímateľom služieb, vytvorenie atmosféry a pocitu domova pri súčasnom rešpektovaní a dodržiavaní práv a slobôd starších občanov.

Ku kvalite života pristupujeme ako k spoločenskému pojmu, ktorý sa vzťahuje na spoločenský a individuálny život ľudí prijatých do zariadenia. Uspokojujeme základné potreby klientov, a to od sociálnych potrieb až po individuálne potreby sebarealizácie.

Poradíme

Pomoc a poradenstvo pri vybavovaní náležitostí spojených s umiestnením príbuzného do nášho zariadenia. 

Profil

Zariadenie pre seniorov PE – ES, n. o. si kladie za cieľ:

 • zabezpečovanie kvalitnej starostlivosti starším občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii
 • vytvárať príjemnú rodinnú atmosféru a pocit domova
 • humánny a etický prístup ku klientom a rešpektovanie a dodržiavanie ich práv a slobôd

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje:

 1. záujmová činnosť.

V zariadení per seniorov sa utvárajú podmienky na:

 1. úschovu cenných vecí.

V súčasnosti je kapacita našich dvoch zariadení 41 klientov.

Personál

Personál nášho zariadenia tvoria ľudia s bohatými praktickými skúsenosťami. Celodennú starostlivosť zabezpečujú vyškolené opatrovateľky, zdravotné sestry a lekári, s ktorými máme uzavretú dohodu o poskytovaní lekárskej starostlivosti naším klientom.

Klientom podávame stravu päťkrát denne, resp. šesťkrát denne v prípade diétnej stravy, a o jej prípravu sa stará personál kuchyne. Na chod celého zariadenia dohliada manažér zariadenia, alebo riaditeľ.

Stravovanie

Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb

 Celodenné stravovanie je zabezpečené pre prijímateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov, a to vlastnou kuchyňu, strava sa podáva v jedálni.

V rámci obedov sa pripravujú 2 druhy stravy:

 • racionálna
 • diabetická

Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Imobilným klientom ZpS je strava podávaná priamo na izbách. Ak to vyžaduje zdravotný stav prijímateľa sociálnych služieb stravu podávame v upravenej forme (krájanú na kocky, mletú, mixovanú), v prípade potreby opatrovateľky pomáhajú pri podávaní stravy. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte DIA sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

 Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného pre každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnym ročným obdobiam, zvyklostiam danej lokality a pripomienkam stravníkov. Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorej členmi sú: manažérka zariadenia, hospodárka, hlavná kuchárka, zdravotná sestra, a zástupcovia klientov. Jedálny lístok schvaľuje štatutár zariadenia.

Jedálny lístok je k dispozícii na nástenke pri vstupe do jedálne v stredisku, a tiež na jednotlivých oddeleniach ZpS.

Poberatelia stravy majú možnosť vyjadrovať sa ku kvalite stravy a množstvu podávaného jedla osobne priamo hospodárke resp. riaditeľke zariadenia, alebo manažérke zariadenia, ďalej formou dotazníkov spokojnosti, tiež formou schránky určenej na podnety (ktorá je umiestnená vo vestibule ZpS/,  prostredníctvom Stravovacej komisie aj prostredníctvom pravidelných zasadnutí Výboru PSS.  Prípadne sa môžu k strave vyjadriť, aj zápisom do Knihy prianí a sťažností.

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PE-ES, n.o.

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.