972 24 Diviacka Nová Ves 465
972 21 Nitrianske Sučany 355

+421 905 418 498

Riaditeľ n.o.

lubicageczyova@gmail.com penzion.dnv@gmail.com

Úvod

Starnutie je jedným z najťažších období v živote človeka. Rodinný život má pre starého človeka veľký význam a spravidla od rodiny očakáva určitú pomoc. Ak sa chce rodina starať o svojich rodičov, musí to predovšetkým chcieť, vedieť a môcť. I keď príbuzní uznávajú svoju povinnosť voči príbuzným, pod vplyvom rôznych okolností vyberajú ľahší variant, a to umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb.

Starnutie je špecifický biologický proces vyznačujúc sa tým, že je dlhodobo zakódovaný, je nezvratný, neopakuje sa, má rôzny charakter, zanecháva trvalé stopy a jeho rozvoj sa riadi určitým časovým zákonom.

Služby

PE –ES, n.o. poskytuje sociálne služby, a to ako Zariadenie pre seniorov, forma – pobytová celoročná, kde cieľová skupina je:

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo

b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Od 01.09.2014 poskytujeme aj Opatrovateľskú službu, forma – terénna, kde cieľová skupina je fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Klienti sú ubytovaní v 1-lôžkových, 2-lôžkových a 3-lôžkových izbách. Priebežne pokračujeme v zlepšovaní kvality ubytovania a v zútulňovaní interiéru izieb a spoločných priestorov. Dbáme o to, aby výzdoba interiéru bola aktuálna a vyjadrovala tradície našich významných sviatkov, ktorými sú napr. Vianoce, Fašiangy, Veľká Noc a pod.

Stravovanie klientov je zabezpečené 5-krát denne, pri diabetickej diéte 6-krát denne, pričom je rešpektovaný zdravotný stav a stanovisko lekára o potrebe diétnej stravy. Denne podávame klientom ovocie a zeleninu a dodržiavame pitný režim.

Poskytujeme celkové zaopatrenie spočívajúce v pomoci pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, poradenstve, úschove cenností a vytváraní ďalších možností kultúrneho a spoločenského života obyvateľov. Je podporovaný intenzívny kontakt s rodinou. Realizujeme ho neobmedzenou dobou návštev, udržiavaním dobrých vzťahov s príbuznými a podporovaním vzájomnej komunikácie.

Postup prijatia do zariadenia

V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov, podáva Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby priamo v PE –ES, n.o. V prípade záujmu sa ďalej obracia na mestský (obecný) úrad v mieste trvalého bydliska so žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadateľ môže byť vyzvaný telefonicky, alebo písomne. V prípade, že neprejaví záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, bude presunutý v evidencii žiadateľov na posledné miesto. V prípade, že odmietne uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby po písomnej výzve na jej uzatvorenie, má sa za to, že nemá záujem o poskytovanie sociálnej služby a môže byť vyradený z evidencie žiadateľov na poskytovanie sociálnej služby.

V prípade akýchkoľvek otázok, čo sa týka postupu prijatia do zariadenia nás môžete kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo písomne na kontakty uvedené na tejto stránke. Na otázky súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb Vám radi odpovieme.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby vyplní žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, ktorá je uvedená na našej webovej stránke a zašle ju poštou alebo prostredníctvom e-mailu na našu adresu.

Žiadosť na stiahnutie je v menu Dokumenty

Poradíme

Pomoc a poradenstvo pri vybavovaní náležitostí spojených s umiestnením príbuzného do nášho zariadenia.