972 24 Diviacka Nová Ves 465
972 21 Nitrianske Sučany 355

+421 905 418 498

Riaditeľ n.o.

lubicageczyova@gmail.com penzion.dnv@gmail.com

Podmienky

Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov

Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov

V ZpS (zariadení pre seniorov) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Ako postupovať pri umiestnení klienta do ZpS

* žiadateľ si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v mieste trvalého bydliska na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade.

* mesto alebo obe vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (rozhodnutie).

* žiadateľ podáva žiadosť o poskytnutie sociálnej služby spolu s právoplatným rozhodnutím priamo zariadeniu sociálnych služieb.

V prípade, že je v zariadení voľné miesto, zariadenie sociálnych služieb uzatvorí s fyzickou osobou odkázanou na sociálnu službu „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“. Pokiaľ voľné miesto nie je, žiadosť bude zaradená do evidencie čakateľov.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť:
1.Zdravotný záznam
2.Potvrdenie o bez infekčnosti
3.Snímku pľúc – nie staršiu ako 3 mesiace
4.Výsledky výterov: stolice, hrdla
5.Krvný obraz
6.Lieky na 5 dní
7.Predpis na inkontinenčné pomôcky (plienky), ak ich prijímateľ potrebuje
8.Preukaz poistenca
9.Občiansky preukaz
10.Preukaz ZŤP, ak ho vlastní
11.Rozhodnutie súdu o určení opatrovníka, ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony
12.Kópiu rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
13.Rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu
14.Osobné ošatenie: domáce oblečenie, oblečenie určené na výnimočné udalosti (návšteva lekára, oslavy, podujatia), obuv vhodná na všetky ročné obdobia, pyžamá, tielka, ponožky, žinka na umývanie, vesta a teplý sveter, zimný kabát, bunda, veci na teplé letné mesiace
15.Osobné veci: obľúbená šálka, obraz, fotografia blízkych,knihy, časopisy, vankúšik, deka…
16.Hygienické potreby: zubná kefka, pasta, pohárik na protézu, hrebeň, holiaci strojček…
17.Hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytované sociálne služby, prípadne výpis z účtu ako doklad o zaplatení úhrady.

Pri nástupe do zariadenia je potrebné, aby bol prijímateľ sociálnej služby odhlásený od svojho ošetrujúceho zmluvného lekára. Pretože mu bude poskytovaná zdravotná starostlivosť lekárom v Jacovciach.

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Sv. MARTA

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.